Reklamační řád čistírny oděvů

Prádelna a čistírna Ládví

Reklamační řád

Vážení zákazníci, zdvořile Vás žádáme o pozorné pročtení podmínek čištění oděvů.

Tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom, jak postupovat v případě reklamace služby čištění oděvů.
Naše služby jsou prováděny ve smluvních cenách dle platného ceníku a v případě objednávky služeb na provozovně placeny předem, v případě objednávky učiněné na našem webu pradelnacistirnapraha.cz placeny při dodání zakázky.
Čistírna oděvů si vyhrazuje právo odmítnutí, přijmutí a čištění zakázky chemickou nebo mokrou cestou, pokud posoudí při přejímce zakázky, že tento způsob čištění je, či není vhodný pro stanovený druh oděvu.
Ve vybraných případech upozorňujeme zákazníka no nevhodnou povahu věci předané k provedení suchého chemického, nebo mokrého čištění (nebo nevhodnost pokynů od výrobce, případné absenci příkazu k provedení chemického nebo mokrého čištění). Upozorňujeme na možné následky, kdy se po provedené službě mohou objevit na převzaté věci charakterové vlastnosti, vzniklé rozdílnou kvalitou materiálového složení, jeho označení, nebo opotřebení, barevnosti, různých aplikací (knoflíků, spon, zipů atd.) Z těchto důvodů čistírna oděvů nemůže vzhledem k materiálovému složení, technickým a provozním možnostem zaručit bezchybné poskytnutí služeb daného oděvu. V tokem případě je zapotřebí souhlas zákazníka s čištěním oděvu.
Upozorňujeme na to, že skvrny na oděvech nelze samostatně detašovat – čistit – některé starší skvrny nelze odstranit vůbec.
Za nevyzvednutí zakázky do 7 dnů Od sjednané dodací lhůty účtujeme za každý započatý týden 50,- Kč.
Pokud jste se již pokoušeli sami vyčistit váš oděv, upozorněte nás na tuto skutečnost, včetně popisu postupu, pomůže nám to pak šetrněji odstranit skvrny, nebo následky vašeho ošetřování z vašeho oděvu. Při čištění skvrn samočišténím dochází k poškození materiálu odřením, nebo odbarvením v místě skvrny. Materiál může být nevratně poškozen. Po čištění se může toto místo ještě více zvýraznit.
Čistíme na Italském stroji Renzaci špičkové kvality s čistícím mediem Perchlorethylen.
Používáme vysoce účinné, zdravotně nezávadné čisticí prostředky, oděvy jsou ručně žehleny, napařovány a baleny.

Reklamační řád

Článek 1

Všeobecná ustanovení

1.Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb„ v platném znění, zejména ustanoveními smlouvy o dílo.
2.Chemické nebo mokré čištění jsou považovány za údržbu věcí, kterou provádí zhotovitel na základě objednávky objednatele (účtenka z pokladny, souhlas s čištěním)
3.Vady zjevné jsou takové vady, které lze běžnou (obvyklou) pozorností objevit (např. skvrny, silně přešpiněné, díry, rozpárané švy, nadměrné odřené části, bezbarvé apod.). Není-li na přejímacím dokladu (potvrzení objednávky) nic uvedeno, má se zato, že na přejímané věci se zjevná závadu nevyskytuje a oděv byl nošen.
4.Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (např. nižší stálobarevnost nebo vyšší srážlivost, nežli je stanoveno v technických normách nebo než je obvyklé, vada materiálu, oděvy po požáru, nevhodné složení materiálu, nebo barevnosti, nevhodná doporučení od výrobce k ošetření, nevyhovující odolnost knoflíků nebo zdobících prvků v čistícím nebo pracím médiu, které je předepsáno výrobcem formou symbolů ošetřování všitého do výrobku, (ale na aplikace se nevztahuje), poškození používáním, potřísnění oděvů kyselinou apod, se projeví až po provedené službě čistírnou, čistírna za tyto vady neodpovídá.
5.V souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku upozorňujeme, že provedeným čištěním (odplavením nečistot) se některé vady zyyrazní. Některé oděvní součásti zhotovené z vysoce módních materiálů nelze vyčistit se zachováním všech módních efektů nového nepoužitého výrobku. Znaky opotřebení nelze odplavením nečistot z oděvu odstranit. Čistírna neodpovídá za vady a škody, které by následkem čištění vadné zakázky vznikly.
6.Za vady nelze považovat připady, kdy ani po řádně provedeném čištění čistírnou není nečistota (skvrna) z oděvu odstraněna. Čistírna neodpovídá za to, že skvrna způsobená objednatelem bude odstraněna.
7.Prosíme objednatele, aby si pozorně přečetl všechny informace a upozornění týkající se prováděné služby před předáním zakázky k požadované službě. Zhotovitel doporučuje, aby objednatel před prováděním údržby odstranil netextilní (ozdobné kovové, plastové doplňky) součásti ze zakázky z důvodu možného poškození.

Článek 2

Odpovědnost za vady údržby

1.Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená údržba při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
2.Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, u které má být provedena údržba, či nevhodnost pokynů objednavatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil. Vadností věci jsou míněny vady zjevné.
3.Trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na vady věci nebo nevhodnost pokynů pro údržbu na svých požadavcích a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel údržbu provede, a to na základě písemně sjednaných podmínek. V tomto případě zhotovitel neodpovídá za škody, které v důsledku vadné věci nebo nevhodných pokynů na věci vzniknou.

Článek 3

Převzetí věcí k údržbě

1.Není-li údržba provedena na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení věci, druh a rozsah provedené úpravy, cenu a dobu jejího provedení.
2.Podmínky údržby, sjednané podle čl. 2 odst. jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy pouze na objednávku nebo věc, uvedenou v těchto podmínkách.

Článek 4

Reklamace vad

1.Objednatel uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady formou reklamace, prostřednictvím Reklamačního formuláře. (Reklamační formulář ke stažení zde.) Právo uplatňovat reklamaci má pouze objednatel. Reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
2.Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popřípadě o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě (zpravidla 30 dnů).
3.Záruční doba je 3 měsíce. Vady zjevné je nutno reklamovat při převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Článek 5

Nárok z odpovědnosti za vady

1.Jde-li o vadu odstranitelnou má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, a to nejdéle v dohodnuté lhůtě.
2.Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny úpravy a popřípadě na náhradu škody dle čl. 7.
3.Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, která z vady vznikla (viz. čl. 7).

Článek 6

Převzetí udržované věci

1.Objednatel je povinen vyzvednout si udržovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy údržba měla být provedena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
2.Nevyzvedne-li si objednatel udržovanou věc ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat.
3.Pokud objednatel ztratí písemné potvrzení o převzetí objednávky, není zhotovitel povinen vyhledat údaj o potvrzení ve své evidenci. V případě, že toto provede, uhradí objednatel náhradu nákladů za tuto činnost.

Článek 7

Odpovědnost za škody

1.Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci, kterou převzal od objednavatele k provedení údržby, ledaže by ke škodě došlo jinak tj. v případě, kdyby ke škodě došlo i tehdy, jestliže by zhotovitel věc nepřevzal. Zhotovitel odpovídá též za škodu, která vznikla z vady udržované věci.
2.Škodu hradí zhotovitel v penězích. Na základě žádostí objednavatele, a je-li to možné nebo účelné, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav.
3.Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), tj. s přihlédnutím k jejímu opotřebení, stáří a vadám.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1.Tento reklamační řád platí pro objednávky (zakázky) uzavřené na webu https://www.pradelnacistirnapraha.cz/, dále také pro provozovny a smluvní sběrny společnosti Vyžehlená košile s.r.o., Nad Koulkou 2537/4, Praha 5
2.Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.7.2023.

© Copyright 2024 Vyžehlená košile s.r.o.